POLITIKA IMS

Víziou spoločnosti SLOVRIA SLOVAKIA, a.s. je plné uspokojovanie oprávnených požiadaviek našich súčasných a potenciálnych zákazníkov a predvídanie naplnenia ich spokojnosti.

Popri zabezpečovaní požiadaviek zákazníkov resp. výrobného programu je trvalo uplatňovanou zásadou spoločnosti postupné znižovanie negatívneho vplyvu výrobných činností na životné prostredie - ekologizácia výroby a presadzovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako neoddeliteľnej súčasti integrovaného riadenia.

Tento cieľ chceme naplniť dodržaním nasledovných zásad:
• riadime všetky procesy s cieľom realizovať kvalitu ako základnú požiadavku všetkých činností, vyššej úrovne bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a zlepšovania životného prostredia,
• vykonávame svoje činnosti v súlade s legislatívou životného prostredia, legislatívou bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia a požiarnej ochrany a inými požiadavkami, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť,
• v rozvojových zámeroch zohľadňujeme postupy a produkty s efektom vyššej a stabilnejšej kvality, kontinuálneho zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, ako aj minimalizácie negatívnych environmentálnych vplyvov pri ich výrobe, používaní a zneškodňovaní,
• neustále posudzujeme riziká bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany a znižujeme negatívny vplyv činností na životné prostredie, za tým účelom prijímame a realizujeme programy na zlepšovanie, ktorých výsledkom je postupná eliminácia zistených rizík a znižovanie znečistenia vo všetkých zložkách životného prostredia,
• neustále zvyšujeme havarijnú pripravenosť, úroveň bezpečnosti práce a kultúry práce na pracovisku,
• dôsledne používame pridelené ochranné pracovné prostriedky,
• presadzujeme prvky kolektívnej ochrany na pracoviskách so zvýšeným rizikom,
• pripomienky verejnosti (zainteresovaných strán) bezodkladne vyhodnocujeme a podávame informácie o prijatých záveroch,
• uprednostňujeme dodávateľov a obchodných partnerov, ktorý vykonávajú svoje činnosti v súlade s našou politikou,
• trvale zvyšujeme vzdelávanie a uvedomelosť pracovníkov ich pravidelným školením,
• sústavným zlepšovaním integrovaných manažérskych systémov (IMS) riadenia zabezpečujeme prechod na komplexné manažérstvo kvality (TQM).


Všetci zamestnanci a.s. sú povinní dodržiavať Politiku IMS SLOVRIA SLOVAKIA, a.s. a riadiť sa jej princípmi.