REFERENCIE

• Rekonštrukcia zásobnej nádrže mazutu v Teplárni Trnava
• Rozhodujúci podiel tuzemských dodávok pre stavbu spracovateľského centra rádioaktívnych odpadov v Jaslovských Bohuniciach a od r. 1997 ako generálny dodávateľ stavebnej a technologickej časti
• Dodávka bitúmenačnej linky pre JE v Jaslovských Bohuniciach
• Rekonštrukcia potrubného mosta v NCHZ Nováky
• Realizácia malej rekonštrukcie V1 v Jaslovských Bohuniciach v spolupráci s KP, a.s. Brno
• Rekonštrukcia 20 t žeriavu na úložisku rádioaktívneho odpadu v AE Mochovce
• Inžinierske činnosti na 1 a 2 bloku AE – Mochovce
• Zámočnícke a zváračské práce na 1 a 2 bloku AE – Mochovce
• Inžinierske činnosti a projekčné práce na medzisklade vyhoreného paliva v AE Jaslovské Bohunice
• Vyraďovanie A1 AE Bohunice – projektová príprava a realizácia úloh:
- optimalizácia systému vypúšťania odpadových vôd zo spracovateľských liniek RaO do kanalizačného systému JE A1
- optimalizácia technologických rozvodov systému stlačeného vzduchu a systému chladiacej vody
• Diskontinuálna bitúmenačná linka PS 44/2.etapa.
• Montážne práce a inžinierske činnosti na rekonštrukcii JE V1 - 2. blok, systémov TVD, SSK a ECCS
• Montážne práce a inžinierske činnosti na rekonštrukcii JE V1 - 1. blok, systémov TVD, SSK a ECCS
• Projektové a realizačné práce na rozvode stlačeného vzduchu a vákuového systému technologických liniek pre INVENSYS Trnava
• Dodávka a montáž potrubných systémov na stavbe „Taviaci agregát č. 5“ ako subdodávateľ spoločnosti Teplotechna Brno
• Dodávka a montáž vetrania elektrolýznej haly na stavbe „Rozšírenie elektrolytickej výroby“ SLOVALCO Žiar nad Hronom
• Dodávka a montáž technologických zariadení linky „Drvenie, chladenie a mletie elektrolytu“ na stavbe „Rozšírenie elektrolytickej výroby“ SLOVALCO Žiar nad Hronom, potrubné systémy, filtračné zariadenia, silo 500m3 a technologické oceľové konštrukcie
• Opravy, údržba a diagnostika vzduchotechnických systémov v SE VYZ, o.z. Jaslovské Bohunice
• Montážne práce a inžinierske činnosti na rekonštrukcii JE V2 Jaslovské Bohunice - 3. a 4. blok, systémov TVD, HCČ, PSA, SHN
• Montážne práce na seizmickom zodolnení JE V2 Jaslovské Bohunice
• Montážne práce na stavbe taviaci agregát č.3 Johns Manville Trnava
• Projektové a montážne práce na stavbe FS KRAO JE Mochovce
• Rekonštrukcia spaľovne BSC v SE VYZ, o.z. Jaslovské Bohunice